“Sklep Lalandia” działający pod adresem https://sklep.lalandia.pl jest platformą prowadzoną w ramach działalności gospodarczej pod nazwą Krystyna Rochnowska, nazwa skrócona Lalandia, zarejestrowanej w KRS pod numerem REGON 387043558, NIP 5782030761 i mieszczącej się pod adresem ul. Przytulna 31, 05-119 Michałów-Reginów. 

SŁOWNICZEK:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Sklep Lalandia dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Warunki realizacji zamówienia

“Sklep lalandia” działający pod adresem https://sklep.lalandia.pl jest platformą prowadzoną w ramach działalności gospodarczej, zarejestrowanej w KRS pod numerem REGON 387043558. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.lalandia.pl/

lnformacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem Lalandia jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Dokument sprzedaży (rachunek) wysyłany jest wraz z zamówieniem lub w formie elektronicznej na podany podczas składania zamówienia przez Klienta adres e-mail.

Ceny produktów

Ceny na stronie https://sklep.lalandia.pl/ zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny znajdujące się przy każdym produkcie nie zawierają kosztów dostawy.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie  https://lalandia.pl/sklep-lalandia/ w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.

Modyfikacja zamówienia

Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka „Kontakt”).

Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 14 dni), z którego płatność została dokonana.

Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

Przelewem bankowym online.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest bramka płatności PayNow mBanku.

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym możliwy jest także odbiór osobisty.

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Lalandia zapłaty za zamówienie.

Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Warunki reklamacji

Sklep Lalandia zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka „Kontakt”).

Sklep Lalandia w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji

Dostarczenie wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:

Sklep Lalandia
ul. Polna 37 A
05-123 Chotomów

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Lalandia wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda.

W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sklep Lalandia zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Sklep Lalandia przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Lalandia. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Sklep Lalandia nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep Lalandia).

W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Sklep Lalandia na adres:

Sklep Lalandia
ul. Polna 37 A
05-123 Chotomów

z dopiskiem „zwrot”.

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sklep Lalandia prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

Sklep Lalandia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

Sklep Lalandia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sklep Lalandia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towary powinny być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Sklep.lalandia.pl, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem https://www.sklep.lalandia.pl (zwany dalej „Sklep”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: lalandia@lalandia.pl. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do marketingu naszych produktów i usług, w tym w szczególności do:

- umożliwienia nam świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego Sklepu, w tym również do dokonywania transakcji i płatności;
- zakładania i zarządzania kontem lub kontami należącymi do Klienta;
- zapewnienia obsługi konta;
- rozwiązywania problemów technicznych powstałych podczas korzystania z naszego Sklepu;
- reklamacji w sklepie internetowym, w przypadku gdy taka reklamacja zostanie złożona;
- kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Wymagamy podania przez naszych Klientów następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć usługi:

W przypadku konta zwykłego: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer rachunku bankowego;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Klienta podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient może wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób jak ją wyraził. Dane osobowe przetwarzane będą wówczas dopóki Klient nie wycofa swojej zgody.

Dane osobowe Klienta przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych poprzez kontakt z Administratorem.

W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z “Siedem Mórz” przetwarzają dane osobowe.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, serwis sklep.lalandia.pl, publikuje dokument, który opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego https://www.sklep.lalandia.pl

II. POLITYKA COOKIES

Sklep.lalandia.pl gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Sklep.lalandia.pl informuje, że używa na swoich stronach technologii takich jak pliki cookies tj. plików tekstowych, tzw. Ciasteczek.

Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W ramach naszego serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Przeglądarka internetowa bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera.

Sklep Lalandia oświadcza, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie serwisu.

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Sklep.lalandia.pl, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem https://www.sklep.lalandia.pl (zwany dalej „Sklep”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: lalandia@lalandia.pl.

Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do marketingu naszych produktów i usług, w tym w szczególności do:

– umożliwienia nam świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego Sklepu, w tym również do dokonywania transakcji i płatności;
– zakładania i zarządzania kontem lub kontami należącymi do Klienta;
– zapewnienia obsługi konta;
– rozwiązywania problemów technicznych powstałych podczas korzystania z naszego Sklepu;
– reklamacji w sklepie internetowym, w przypadku gdy taka reklamacja zostanie złożona;
– kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki.

Niepodanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Wymagamy podania przez naszych Klientów następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć usługi:

W przypadku konta zwykłego: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer rachunku bankowego.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Klienta podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient może wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób jak ją wyraził. Dane osobowe przetwarzane będą wówczas dopóki Klient nie wycofa swojej zgody.

Dane osobowe Klienta przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
– statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych poprzez kontakt z Administratorem.

W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Lalandia.pl przetwarzają dane osobowe.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

Klauzula do polityki i Cookies:

Używam plików Cookies. Są to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych .

Klikając „Zamknij” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lalandia.pl, w celu założenia i utrzymywania mojego konta użytkownika na warunkach opisanych w regulaminie i przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.

Zgoda na newsletter:

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od serwisu lalndia.pl należącego do Lalandia.pl.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, w celach marketingowych przez serwis lalndia.pl i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Postanowienia końcowe

Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy z Sklep Lalandia. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Sklep Lalandia oraz jej warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo, potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili dostarczenia zamówionych rzeczy.

Sklep Lalandia informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem Lalandia. Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sklepem Lalandia umowy.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklep Lalandia, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Obecność towarów na stronach Sklepu Lalandia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 9 września 2020 roku.