OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Lalndia.pl, operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem https://www.sklep.lalandia.pl (zwany dalej „Sklep”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest także pod adresem: lalandia@lalandia.pl.

Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody do marketingu naszych produktów i usług, w tym w szczególności do:

 1. umożliwienia nam świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego Sklepu, w tym również do dokonywania transakcji i płatności;
 2. zakładania i zarządzania kontem lub kontami należącymi do Klienta;
 3. zapewnienia obsługi konta;
 4. rozwiązywania problemów technicznych powstałych podczas korzystania z naszego Sklepu;
 5. reklamacji w sklepie internetowym, w przypadku gdy taka reklamacja zostanie złożona;
 6. kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki.

Niepodanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Wymagamy podania przez naszych Klientów następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć usługi:

 1. W przypadku konta zwykłego: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer rachunku bankowego;
 2. W przypadku konta dla firm: dane firmy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wraz z numerem NIP, imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, numer rachunku bankowego.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Klienta podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient może wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób jak ją wyraził. Dane osobowe przetwarzane będą wówczas dopóki Klient nie wycofa swojej zgody.

Dane osobowe Klienta przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe przechowujemy dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych poprzez kontakt z Administratorem.

W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z “Siedem Mórz” przetwarzają dane osobowe.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.